KOSZYK ([checkoutwc_cart color="#fff" width="30px" text_color="#fff"])

Regulamin

Definicje
 1. Regulamin – niniejszy dokument określa zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, realizacji tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość, oraz procedury reklamacyjne. W odniesieniu do usług świadczonych drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca z Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 3. Konsument – osoba fizyczna podejmująca czynności prawne z przedsiębiorcą, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą ani zawodową.
 4. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, która nie ma charakteru zawodowego dla tej osoby, co wynika m.in. z przedmiotu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową we własnym imieniu.
 6. Sprzedawca:
  Project Management Przemysław Trzeciak,
  kontakt@patarrow.pl,
  NIP 851-306-68-24,
  REGON 386094306.
 7. Adres siedziby Sprzedającego:
  Wojska Polskiego 6/6,
  72-010 Police.
 8. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: https://patarrow.pl  za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 9. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/umowa dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 10. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi;
  3. inne formy interakcji za pomocą danych.
 12. Treść cyfrowa – dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 13. Polityka prywatności Sklepu Internetowego oraz RODO – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies jest dostępna na stronie polityka prywatnosci. RODO jest dostępne na stronie RODO 
 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 16. Elektroniczny formularz odstąpienia od umowy oraz zwrotu – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zwrotów; dostępny pod adresem zwroty i reklamacje
 17. Elektroniczny formularz reklamacji – udostępniana przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura składania reklamacji; dostępny pod adresem zwroty i reklamacje
 18. Wysłanie zamówienia – potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 19. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta, oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z którego wykorzystaniem Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie – anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 20. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny.
Postanowienia ogólne
 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
  1. zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
  2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
  3. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki internetowe w aktualnej wersji np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. 
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Zamówienia i transakcje
 1. Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji, w którym to przypadku tworzone jest wewnętrzne konto, na którego bazie Klient może utworzyć Konto. Wewnętrzne konto jest utrzymywane do momentu usunięcia danych z systemu lub blokady Konta.
 2. Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych, jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
 4. Klient oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym opisem produktu, w szczególności jego składem oraz nutami zapachowymi. 
 5. Klient oświadcza, że dokonując zakupu, jest świadomy ryzyka, że poprzez naruszenie plomby lub folii zabezpieczającej, traci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezbywalnego prawa weryfikacji paczek zwrotnych lub reklamacyjnych i może podjąć decyzję bez konieczności prowadzenia dalszych negocjacji, lub utworzenia kolejnego sporu. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby, produkt nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
  1. Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
  2. Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wysłanie droga mailową Kupującemu wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru”Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia i ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
  3. Jeżeli zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 24 godzin, system automatycznie anuluje zamówienie. 
  4. Po dokonaniu płatności nie można anulować zamówienia. W tym celu prosimy o kontakt w odpowiedzi na maila z potwierdzeniem otrzymanym po złożeniu zamówienia. W treści wiadomości należy złożyć wniosek z oświadczeniem woli o odstąpieniu od zawartej umowy. 
  5. Jeżeli zakup został dokonany przez przypadek, a klient chce zakupić inny produkt Sprzedawcy, Sprzedawca umożliwia zamianę towarów. W tym celu konieczne jest pisemne oświadczenie klienta w odpowiedzi na maila z potwierdzeniem, otrzymanego po dokonaniu zakupu,  o chęci zamiany zakupionego produktu na inny.  Ewentualnie, dokonana przez Klienta płatność rozliczana jest na poczet nowego zamówienia, a w przypadku nadpłaty jest ona zwracana na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
  6. W przypadku dokonania przez Klienta anulowania zamówienia Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności w terminie 7 dni roboczych. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
  7. Czas realizacji Zamówienia wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji rozpoczyna się  od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
Płatność
 1. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie przedpłat. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 2. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.
  1. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Aktualnie dostępne sposoby płatności w formie przedpłat w Sklepie Internetowym dostępne są na stronie zamówienia i transakcje
Dostawa
 1. Na Elektronicznym formularzu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy poprzez zaznaczenie dokonanego wyboru z opcji udostępnionych przez Sprzedawcę
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, czego efektem będzie zwrot Towaru do Sprzedawcy – Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, po uprzednim wezwaniu Klienta w wiadomości e-mail podanej w procesie zakupowym do wykonania umowy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
 3. W sytuacji wskazanej w pkt 2, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Klientowi otrzymaną płatność za zakupiony przez Klienta Towar.
 4. Aktualnie dostępne sposoby dostawy w Sklepie Internetowym dostępne są na stronie dostawa.
Odstąpienie od umowy – elektroniczny formularz zwrotu
 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość – umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę indywidualnego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy – Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Towar musi zostać zwrócony Sprzedawcy w stanie niepogorszonym, od tego, w jakim go otrzymał
 4. Klient w elektronicznym formularzu zwrotu oświadcza, że plomba produktu nie została naruszona, co jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji. Naruszenie plomby obejmuje w szczególności  uszkodzenie naklejki z sygnetem marki zabezpieczającej produkt zarówno od góry, jak i od dołu, oraz nacięcie folii opakowania w taki sposób, aby umożliwić dostęp do produktu.
 5. Klient akceptuje, że Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do niezbywalnego prawa weryfikacji paczek zwrotnych lub reklamacyjnych i może podjąć decyzję bez konieczności prowadzenia dalszych negocjacji, lub utworzenia kolejnego sporu. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby, produkt nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 6. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, w szczególności Konsument może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie zwroty i reklamacje Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w pkt 1.
 7. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 9. Elektroniczny Formularz Zwrotu dostępny jest na stronie zwroty i reklamacje.  Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są dostępne na stronie internetowej Sprzedającego na stronie  regulamin
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  7. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
Skutki odstąpienia od umowy
 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy oraz otrzymaniu zwracanego towaru, po pozytywnej weryfikacji, zwróci Konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, odpowiadające najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Konsument celem realizacji prawa do odstąpienia – skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu – środki będą zwrócone na podany przez Konsumenta rachunek bankowy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem oraz weryfikacji, czy zwrócony towar, w szczególności plomba oraz folia zabezpieczająca, nie został naruszony.
 1. Klient nie może dokonać zwrotu towaru, którego plomba została naruszona, co jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zwrotu. Naruszenie plomby obejmuje w szczególności  uszkodzenie naklejki z sygnetem marki zabezpieczającej produkt zarówno od góry, jak i od dołu, oraz nacięcie folii opakowania w taki sposób, aby umożliwić dostęp do produktu.
 2. Klient akceptuje, że Sprzedawca  zastrzega sobie prawo do niezbywalnego prawa weryfikacji paczek zwrotnych lub reklamacyjnych i może podjąć decyzję bez konieczności prowadzenia dalszych negocjacji, lub utworzenia kolejnego sporu. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby, produkt nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
Reklamacja
 1. Reklamację z tytułu wady Towaru lub niezgodności Towaru z zawartą Umową sprzedaży na odległość można złożyć za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego. 
 2. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 3. Kroki, jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są w na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 4. Szkody transportowe nie są objęte prawem do reklamacji z tytułu wady Towaru lub niezgodności Towaru z zawartą Umową. Dla szkód Transportowych wymagany jest protokół odbioru paczki od przewoźnika, dokumentujący istnienie szkody w chwili jej doręczenia. 
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
  2. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
  3. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze Towar na swój koszt.
Własność intelektualna
 1. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
 2. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
 3. Klient, zamieszczając w Sklepie internetowym Opinie, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line, oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
  2. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego – we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami, bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy,
  4. w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  5. wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych;
 4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii w myśl rozdziału 9 pkt 8 nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2023.06.01.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu, realizowane są na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
 5. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Załącznik 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
 1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy indywidualnemu. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
  1. w przypadku umowy sprzedaży od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  5. w przypadku umów, której przedmiotem jest dostarczanie usług lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://patarrow.pl/zwroty-i-reklamacje/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Z prawa do odstąpienia od umowy wyłączone są towary, których plomba produktu została naruszona, co jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zwrotu lub reklamacji. Naruszenie plomby obejmuje w szczególności  uszkodzenie naklejki z sygnetem marki zabezpieczającej produkt zarówno od góry, jak i od dołu, oraz nacięcie folii opakowania w taki sposób, aby umożliwić dostęp do produktu.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do niezbywalnego prawa weryfikacji paczek zwrotnych lub reklamacyjnych i możemy podjąć decyzję bez konieczności prowadzenia dalszych negocjacji lub utworzenia kolejnego sporu. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby, produkt nie podlega zwrotowi ani reklamacji.
 6. W celach weryfikacyjnych klient zobowiązany jest załączyć do elektronicznego formularza zwrotu zdjęcie potwierdzające brak naruszenia folii zabezpieczającej.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy oraz otrzymaniu zwracanego towaru. Zwrotu płatności dokonamy na numer konta bankowego podanego w elektronicznym formularzu zwrotu. Zastrzegamy sobie prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Prosimy o dokonanie zwrotu zakupionego towaru, wykorzystując etykietę zwrotną InPost, dostępną dla zwrotów krajowych. W przypadku zwrotów międzynarodowych, prosimy o wcześniejszy kontakt z naszym sklepem pod adresem e-mail: kontakt@patarrow.pl. Zwracany towar prosimy odesłać niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie wysłany przed upływem 14-dniowego okresu. Prosimy pamiętać, że klienci są odpowiedzialni za pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

Aplikacja PAT ARROW

Nie przegap premiery naszej aplikacji – Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najświeższe informacje!

Imię *
Adres e-mail *

Promocja

🎉 Tylko dzisiaj, od północy do północy 13.01.2024 roku, mamy wyjątkową promocję z okazji urodzin właściciela! 🎂

Kupując 2 sztuki perfum o pojemności 50ml lub 100ml, otrzymasz GRATIS piękny dyfuzor Winter Harmony! 🌬️

A jeśli zdecydujesz się na zakup dyfuzora Winter Harmony, dostaniesz w prezencie zestaw próbek zapachowych! 🎁

Nie przegap tej okazji – zapraszamy do sklepu już teraz! 💫

Formularz został wysłany.